Scientia Potestas Est

... follow the white rabbit ...